ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ

εκτελωνιστης

Κοινοτική διαμετακόμιση είναι η διακίνηση και διέλευση εμπορευμάτων από ένα σημείο του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε ένα άλλο χωρίς δασμολογικές και φορολογικές επιβαρύνσεις. Αντ’ αυτού συντάσσεται συνολική εγγύηση, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς της Κοινοτικής Διαμετακόμισης και της οποίας το ποσό υπολογίζεται από το σύνολο των εκάστοτε δασμών και φορών. Για την θέση των εμπορευμάτων στο καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης ορίζεται «Κυρίος Υπόχρεος» ο οποίος προσκομίζει τα εμπορεύματα στο Τελωνείο αναχώρησης και συντάσσει την ανάλογη δήλωση και στον οποίο χρεώνεται η εγγύηση.

Με βάση την κοινοτική νομοθεσία υπάρχουν δυο είδη κοινοτικής διαμετακόμισης, η εξωτερική και η εσωτερική, και τις οποίες αναλύουμε πιο κάτω:
Η εξωτερική διαμετακόμιση χαρακτηρίζεται με την ένδειξη Τ1 και αφορά τα μη «κοινοτικά εμπορεύματα» ή τα εμπορεύματα που θεωρείται ότι χάνουν τον κοινοτικό τους χαρακτήρα.

Η εσωτερική διαμετακόμιση χαρακτηρίζεται με την ένδειξη Τ2 και αφορά τα «κοινοτικά εμπορεύματα» τα οποία διακινούνται από ένα σημείο της κοινότητας σε ένα άλλο, αλλά διέρχονται από μια ή περισσότερες χώρες της ΕΖΕΣ (Ελβετία, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν).

Αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ανάγκη έχετε και σε αυτόν τον τομέα. Με συνεργάτες με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο φέρνουμε εις πέρας κάθε διαδικασία διαμετακόμισης με ταχύτητα και υπευθυνότητα. Με μεγάλη επάρκεια εγγύησης έχουμε τη δυνατότητα κάλυψης πολλαπλών αποστολών ταυτόχρονα και αυτό πάντα για τη δική σας εξυπηρέτηση.

Απαραίτητα έγγραφα για Κοινοτική Διαμετακόμιση

1. Διατακτική
2. Εμπορικό τιμολόγιο (commercial invoice)
3. Φορτωτική εμπορευμάτων
4. Πιστοποιητικό CITES εφόσον τα προϊόντα σας κατασκευάζονται από είδη χλωρίδας και πανίδας τα οποία ανήκουν στον κατάλογο των προστατευόμενων ειδών και τα οποία απειλούνται με εξαφάνιση
5. Έντυπη εξουσιοδότηση
6. Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση
7. Αριθμό EORI
Δ: Ι. ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ 51
Τ: (+30) 6932034930
Σ: (+30) 231 550 1438
F: (+30) 231 055 4077